ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ

« ___ » _________ 20____р.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК: __________________________

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

    1. Виконавець надає Замовнику Послуги _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

1.2. Виконавець надає зазначені п. 1.1. Договору Послуги на порталі (веб-сайті) ____________________________________________________________________________(Ресурс).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надати Замовнику Послуги на умовах, передбачених Ресурсом.

2.1.2. Оновлювати інформацію за запитом Замовника в межах строку дії Договору.

2.1.3. Повідомляти Замовнику на його вимогу відомості щодо розміщеної про нього інформації та правила її структурування на Ресурсі.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримувати від Замовника всю необхідну інформацію та її документальне підтвердження для коректного розміщення її на Ресурсі.

2.2.2. Призупинити розміщення або не розміщувати інформацію Замовника в разі порушення Замовником порядку оплати послуг, а також у випадках надання Замовником неправдивої інформації.

2.2.3. Відмовити Замовнику в розміщенні його інформації на Ресурсі, якщо міститься інформація, що суперечить чинному законодавству України.

2.2.4. Здійснювати технічні роботи на Ресурсі з метою структурування та оновлення інформації, розміщеної на Ресурсі, що може потягти за собою тимчасову (не більше десяти діб) недоступність інформації Замовника на Ресурсі.

2.3. Замовник зобовязаний:

2.3.1. Надавати інформацію та документи, необхідні для підготовки до розміщення, розміщення та подальшого редагування інформації на Ресурсі.

2.3.2. Своєчасно сповіщати Виконавця про зміну розміщеної на Ресурсі інформації про нього.

2.3.3. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати у Виконавця відомості про хід виконання Договору.

2.4.2. Коригувати та оновлювати надану Виконавцеві інформацію для розміщення на Ресурсі.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ:

3.1. Вартість надання Послуг на обраний Замовником період становить ___________________________________________________________________________________.

3.2. Оплата здійснюється шляхом 100% безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця протягом 5 (пяти) робочих днів з моменту підписання цього Договору за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі.

3.3. Фактом надання Послуг за цим Договором вважається розміщена інформація на Ресурсі протягом 5 (пяти) робочих днів з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ:

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2. Договір укладено строком на _____________________________________________.

4.3. Кожна Сторона має право достроково розірвати дію цього Договору в разі невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобовязань за Договором шляхом направлення повідомлення за 15 (пятнадцять) робочих днів до дати такого розірвання. У разі розірвання Договору Замовником у звязку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобовязань Виконавцем, Замовнику повертається вартість надання послуг пропорційно залишку терміну надання послуг. У випадку невиконання або неналежного виконанням своїх зобовязань Змовником вартість Послуг не повертається.

4.4. У разі бажання Замовника продовжити розміщення інформації на Ресурсі на новий період, дія цього Договору може бути продовжена за взаємною згодою Сторін шляхом підписання до нього додаткової угоди. При цьому вартість розміщення інформації Замовника на Ресурсі на новий період відповідатиме тарифам Виконавцем, чинним на період такого продовження.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобовязань відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за якість і достовірність наданої Замовником інформації для розміщення на Ресурсі.

5.3. Замовник несе повну відповідальність за точність, правильність і достовірність розміщуваної на Ресурсі інформації відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Всі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають судовому розгляду в порядку, встановленому законодавством України.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобовязань за даним Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору, та якій Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. При цьому обставини непереборної сили повинні бути підтверджені компетентним державним органом.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

6.1. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу;

6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: